1.    Uitgangspunten van onze visie op zorgbeleid

 

Zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het ganse team.
Er wordt aandacht besteed aan:

 • Een preventieve werking
  Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurend afstemming wordt gezocht tussen het pedagogische - didactische aanbod en de behoeften van de leerlingen.
  Differentiatie is hierin een belangrijk uitgangspunt om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen.

 • Een werking die steunt op detectie en remediëring waarbij leerlingen met problemen worden opgevangen en begeleid.
   

 

2.    De uitbouw van het zorgbeleid situeert zich op 3 niveaus

 

2.1      De coördinatie van de zorginitiatieven

 • Onze school streeft naar een gelijkgerichte aanpak, er wordt werk gemaakt van een verticale samenhang qua zorg.

 • Er wordt zowel structureel als occasioneel overleg ingebouwd waarbij er ook wordt samengewerkt met externen (CLB, logopedie, …)

 • Ouders worden permanent betrokken bij het schoolgebeuren. 

2.2.     Het ondersteunen van het handelen van leraren

 • De groepsleerkracht (klastitularis) blijft de spilfiguur in de zorgbegeleiding van de leerlingen in zijn / haar groe (klas), maar hij/zij moet kunnen rekenen op de ondersteuning van derden.

 • Vanuit een gedeelde deskundigheid tussen klasleerkracht en interne zorgbegeleider kunnen dan oplossingen worden gezocht en acties ondernomen.
  Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een belangrijk aanspreekpunt.

   

2.3.     Het begeleiden van leerlingen

 • Naast de coaching van de leraar en de coördinatie van de zorg, wordt ervoor gezorgd dat kinderen die extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

 • De klasleraar blijft de eerste zorgverstrekker van elke kind in zijn/haar groep.
  Indien problemen de draagkracht van de groepsleraar overstijgen kan vanuit de uren zorgcoördinatie begeleiding van   leerlingen worden opgenomen.

 • De begeleiding van de leerlingen zal aangepast worden aan de noden van elk kind individueel.

 • Dit kan zowel klasintern als klasextern uitgebouwd worden.


3.    Planning

 • Er zal een traject worden uitgestippeld, rekening houdend met:
              * de beginsituatie
              * de noden van het kind
              * de aanwezige competenties

 

Bij de schoolspecifieke uitbouw van het zorgbeleid dienen de aanvullende uren te worden aangewend voor specifieke initiatieven inzake:

 • de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden en/of

 • de begeleiding inzake socio-emotionele problemen en/of

 • het gericht differentiëren in  het curriculum

Bij deze initiatieven, die niet van elkaar lost te koppelen zijn, moet zorg een plaats krijgen als onderdeel van het dagelijks onderwijs- en opvoedingsgebeuren.